Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2009

Νέο σύστημα αξιολόγησης για το Δημόσιο

Αναδημοσιεύουμε από το tvxs.gr

Νέο σύστημα αξιολόγησης όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου έχει εκπονήσει η κυβέρνηση. Το νέο σύστημα, που θα τεθεί σε ισχύ από 01/01/2010 επαναφέρει στο προσκήνιο την «προσωπική συνέντευξη» που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κατά το παρελθόν. Αυτή τη φορά, όμως, η προσωπική συνέντευξη δεν θα προσλαμβάνει ουσιαστική βαρύτητα στη διαμόρφωση γνώμης για την επαγγελματική επάρκεια ή μη των υπαλλήλων. Θεσπίζονται, αντιθέτως, συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τα οποία βαθμολογούνται οι υπάλληλοι και η επίτευξη των οποίων αποτελεί το διαβατήριο για την τοποθέτησή τους στις θέσεις ευθύνης των δημοσίων φορέων. Το νέο σύστημα αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, «αποβλέπει στην εκτίμηση των ικανοτήτων και της απόδοσης των υπαλλήλων, σε συνάρτηση με το αντικείμενο της εργασίας τους, τα καθήκοντα που ασκούν και τον βαθμό επίτευξης των στόχων που τους ανατίθενται». Για πρώτη φορά θα καθιερωθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης της ετήσιας απόδοσης των υπαλλήλων, σύμφωνα με το οποίο θα αξιολογούνται σε τρεις ενότητες:
α) Την αποτελεσματική υλοποίηση των ετήσιων προκαθορισμένων στόχων κάθε υπηρεσιακής μονάδας.
β) Την επιτυχή εκτέλεση του έργου τους (ποιότητα παραγόμενου έργου, χρόνος εκτέλεσης αυτού, καθώς και ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων).
γ) Τις ικανότητες και δεξιότητες που επέδειξαν κατά την εκτέλεση του έργου τους. Για τις θέσεις προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης η αξιολόγηση γίνεται 80% βάσει της επίτευξης των στόχων και 20% βάσει των ικανοτήτων-δεξιοτήτων τους.
Για τις θέσεις προϊσταμένων διεύθυνσης, τμήματος και αυτοτελούς γραφείου, η αξιολόγηση γίνεται 60% βάσει της επίτευξης των στόχων και 40% βάσει της εκτέλεσης του έργου και των ικανοτήτων-δεξιοτήτων τους. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), η αξιολόγηση γίνεται 20% βάσει της επίτευξης των στόχων και 80% βάσει της εκτέλεσης του έργου και των ικανοτήτων-δεξιοτήτων τους. Το Προεδρικό Διάταγμα ορίζει ότι για κάθε στέλεχος του Δημοσίου συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης.