Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2008

Η τροπολογία που κατατέθηκε για τη σύσταση ταμείου αλληλοβοηθείας

Συνάδελφοι για την ενημέρωση σας παραθέτουμε την τροπολογία που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δρίτσας για την σύσταση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας στο ΥΕΝ και την απέρριψε ο κ. Αλογοσκούφης με αστείες δικαιολογίες. Αστείες γιατί ο ίδιος είχε υπογράψει τις ίδιες ακριβώς διατάξεις για τη σύσταση Ταμείου Αλληλοβοηθείας στο ΥΠΕΣΔΔΑ και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η δημιουργία των οποίων είχε πολλαπλάσιο κόστος από το αντίστοιχο της πρότασης για το ΥΕΝΑΝΠ.


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου «Δικαιώματα-Υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις»

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, τώρα και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι ίσως το μόνο Υπουργείο, που δεν έχει Ταμείο Αλληλοβοηθείας.
Με το Ν.3345/2005 ιδρύθηκε Ταμείο Αλληλοβοηθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ταμεία Αλληλοβοηθείας ή Αρωγής, έχουν συσταθεί στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εξωτερικών και στη Βουλή και καλύπτουν σχεδόν όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.
Προτείνεται, η δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του ΥΕΝ. Οι πόροι του προτεινόμενου Ταμείου θα προέρχονται από τις εισφορές των ασφαλισμένων, καθώς και οι πόροι που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.2008/1992, όπως συμπληρώθηκαν δια της παρ.2 του άρθρου 13 του Ν.2042/1992 υπέρ ΝΑΤ, εισφορές αδειών ρυμουλκικών εργασιών και ρυμουλκικών δικαιωμάτων.
Επισημαίνεται, ότι η προτεινόμενη ρύθμιση είχε γίνει αποδεκτή από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΕΝ, με σχετική δήλωση του πρώην Υπουργού κ. Εμμ. Κεφαλογιάννη. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έχει υπολογίσει την σχετική δαπάνη στο ύψος των 2.000.000 ευρώ ετησίως και εκκρεμεί έγκριση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο …..

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

1/. Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ιδρύεται Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του ΥΕΝ, με έδρα τον Πειραιά.

2/. Το Ταμείο αποτελεί ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με την επωνυμία “Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας’’, στο οποίο υπάγονται και οι υπάλληλοι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, του Οίκου Ναύτου, του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Εμπορικού Ναυτικού και της Πλοηγικής Υπηρεσίας. Στο Ταμείο εφαρμόζονται οι διατάξεις, που αφορούν τις ενώσεις προσώπων του άρθρου 107 Α.Κ., με τις εξαιρέσεις που εισάγονται με τις παρακάτω παραγράφους.

3/. Μέλη του Ταμείου μπορεί να είναι οι τακτικοί και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
Τα ανωτέρω μέλη μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή και σε περίπτωση υποχρεωτικής μετάταξής τους.

4/. Σκοπός του Ταμείου είναι η ανάπτυξη αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών του μέσω:
α) Tης συμπληρωματικής κάλυψης δαπάνης νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψής τους, καθώς και των συζύγων και τέκνων αυτών.
β) Tης καταβολής χρηματικής αρωγής σε περιπτώσεις βαριάς ασθένειας ή ατυχήματος ή βοηθήματος στους κληρονόμους σε περίπτωση θανάτου μέλους, εφόσον οι κληρονόμοι είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού.
γ) Tης παροχής εκτάκτων βοηθημάτων στα μέλη του, κατά τα Χριστούγεννα και τις καλοκαιρινές διακοπές.
δ) Tης διοργάνωσης κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα μέλη και τις οικογένειές τους, προς σύσφιγξη των σχέσεων και ανάπτυξη των πολιτιστικού χαρακτήρα ενδιαφερόντων τους, που μπορούν να πραγματοποιούνται και σε συνεργασία με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

5/. Έσοδα του Ταμείου είναι:
α) Εισφορές των μελών, του που ανέρχονται σε πέντε (05) ευρώ μηνιαίως.
β) Οι υπό της παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.2008/1992, όπως συμπληρώθηκαν δια της παρ.2 του άρθρου 13 του Ν.2042/1992 υπέρ Ν.Α.Τ., εισφορές αδειών ρυμουλκικών εργασιών και ρυμουλκικών δικαιωμάτων.
γ) Τα κατά εξουσιοδότηση της παρ.5 του άρθρου 13 του Ν.2042/1992 οριζόμενα δια κοινών υπουργικών αποφάσεων υπέρ Ν.Α.Τ. δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης, ελλιμενισμού και παροπλισμού πάσης φύσεως πλοίων, πλοιαρίων και πλωτών ναυπηγημάτων, όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
δ) Δωρεές τρίτων προσώπων, επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, έσοδα από διενέργεια εκδηλώσεων, κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη ενίσχυση ή βοήθημα που δεν αντίκειται στους σκοπούς του Ταμείου και στα χρηστά ήθη.


Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2008 Ο προτείνων βουλευτήςΘοδωρής Δρίτσας