Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

ΤΟ ΠΔ για τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 147

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 65
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουρ.
γεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των
Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ.
τιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γε.
νικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη.
σκευμάτων της Γενικής Γραμμα τείας Νέας Γενιάς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση

και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98).

2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια.
τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, η οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί.

3) Την 120/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφα.
σίζουμε:

Άρθρο 1

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε.
κτρονικής Διακυβέρνησης διασπάται με την ανασύσταση
του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο με το άρθρο 1 του
π.δ. 373/1995 (Α΄ 201) είχε συγχωνευθεί με το Υπουργείο
Προεδρίας της Κυβέρνησης στο Υπουργείο Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ήδη Υπουρ.
γείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι.
ακυβέρνησης, και τη σύσταση Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο
οποίο συγκροτείται ως Υπουργείο η Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε.
κτρονικής Διακυβέρνησης (αρθρ. 24 παρ. 1 ν. 3200/2003,
Α΄ 281), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του
παρόντος, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων
και προσωπικού.

Άρθρο 2

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών μεταφέρονται από το
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο.
νικής Διακυβέρνησης το σύνολο των αρμοδιοτήτων,
οργάνων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού που είχε
το Υπουργείο Εσωτερικών όταν συγχωνεύτηκε, όπως οι
αρμοδιότητες, υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό
έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος.
Μεταφέρονται επίσης α) ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέ.
σεων και προσωπικού οι Γενικές Γραμματείες Ισότητας
των Φύλων (αρθρ. 2 παρ. 1 περίπτ. α υποπερίπτ. ββ
π.δ. 96/2010, Α΄ 170) και Πληθυσμού και Κοινωνικής
Συνοχής (αρθρ. 2 παρ. 1 περίπτ. γ) 1 υποπερίπτ. αα
π.δ. 96/2010) και β) η εποπτεία του Κέντρου Ερευνών
για θέματα Ισότητας (αρθρ. 1 παρ. 1 π.δ. 127/2010, Α΄ 214),
καθώς και η αρμοδιότητα εποπτείας επί υπηρεσιών,
φορέων ή νομικών προσώπων, για τα οποία, έως την
έκδοση του παρόντος, η σχετική αρμοδιότητα ανήκε
στις μεταφερόμενες υπηρεσίες.
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουρ.
γός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια.
κυβέρνησης νοείται εφεξής, σε θέματα αρμοδιότητας
του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Εσωτερικών, ο
Υπουργός Εσωτερικών.
3. Εωσότου συγκροτηθεί το υπηρεσιακό συμβούλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών το προσωπικό του ανασυ.
νιστώμενου Υπουργείου καθώς και των υπηρεσιών που
υπαγόταν σε αυτό, στις οποίες περιλαμβάνεται και η
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, εξακολουθεί
να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια στα οποία υπα.
γόταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.
4. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Εσωτε.
ρικών βαρύνουν έως τις 31.12.2011 τον προϋπολογισμό
που έχει εγκριθεί για το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέ.
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι πιστώσεις
του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών
κατά το μέρος που αφορούν τις Υπηρεσίες που μετα.
φέρονται σε αυτό.

Άρθρο 3

1. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκουν επίσης, με την
εξαίρεση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2
του άρθρου 1, και όλες οι αρμοδιότητες και υπηρεσίες
που ανήκαν στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης
κατά τη συγχώνευσή του με το Υπουργείο Εσωτερικών
(π.δ. 373/1995), όπως οι αρμοδιότητες και υπηρεσίες αυ.
τές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος,
περιλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που αφο.
ρούν τα ΚΕΠ τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 15 του
ν. 3448/2006, Α΄ 48, όπως ισχύει.
2. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε.
κτρονικής Διακυβέρνησης πέραν των οριζομένων στην
παρ. 1 ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και
προσωπικού μεταφερόμενες σε αυτό από το Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ.
βέρνησης:
α) η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Εφαρμογής Προγραμμάτων, η οποία έχει συσταθεί με
το άρθρο 21 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48), όπως ισχύει,

β) η Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης,
η οποία έχει συσταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 5 του
ν. 3614/2007 (Α΄ 267),

γ) το Εθνικό Τυπογραφείο (π.δ 188/1996, Α΄ 146 και
άρθρο 1 του ν. 3469/2006, Α΄ 131),

δ) το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκη.
σης, που έχει συσταθεί με το ν. 2477/1997 (Α΄ 59), όπως
ισχύει, και η θέση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκη.
σης, που έχει συσταθεί με το ν. 3074/2002 (Α΄ 296).

3. α) Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκει η εποπτεία του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί.
κησης (ΕΚΔΔΑ), της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.
(ν. 2860/2000, Α΄ 251) και η εποπτεία, από κοινού με το
κατά το άρθρο 3 παρ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντα.
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Παρατηρητηρίου για
την Ψηφιακή Ελλάδα (άρθρο 53 παρ. 1 του ν. 3959/2011),
καθώς και η αρμοδιότητα εποπτείας επί υπηρεσιών,
φορέων ή νομικών προσώπων, για τα οποία, έως την
έκδοση του παρόντος, η σχετική αρμοδιότητα ανήκε
στις μεταφερόμενες υπηρεσίες.
β) Στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε.
κτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται επίσης οι Ανεξάρ.
τητες Αρχές Συνήγορος του Πολίτη και Ανώτατο Συμ.
βούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουρ.
γός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι.
ακυβέρνησης νοείται εφεξής, σε θέματα αρμοδιότη.
τας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο Υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Εωσότου συγκροτηθεί το υπηρεσιακό συμβούλιο
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε.
κτρονικής Διακυβέρνησης, το προσωπικό της Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, καθώς και των Υπηρεσιών που μετα.
φέρονται στο Υπουργείο αυτό εξακολουθεί να υπάγεται
στα υπηρεσιακά συμβούλια στα οποία υπαγόταν έως
τη δημοσίευση του παρόντος.
6. Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που εντάσ.
σονται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξακολουθούν να βαρύνουν
έως τις 31.12.2011 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί
για το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε.
κτρονικής Διακυβέρνησης, οι πιστώσεις του οποίου με.
ταφέρονται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά το μέρος που
αφορούν τις Υπηρεσίες που εντάσσονται σε αυτό.

Άρθρο 4

1. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας, που είχε συσταθεί με την παρ. 1 του
άρθρου 1 του π.δ. 96/2010, συγχωνεύονται στο Υπουρ.
γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας έχει τις αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων
Υπουργείων. Όλες οι υπηρεσίες, κεντρικές και περιφε.
ρειακές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι γενικές και
ειδικές γραμματείες, οι θέσεις και το προσωπικό των
συγχωνευόμενων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρε.
σίες, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο ασκεί την
εποπτεία και όλων των εποπτευόμενων από τα Υπουρ.
γεία αυτά νομικών προσώπων και φορέων.
3. Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ανα.
φέρεται ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας ή ο Υπουργός Θαλάσσιων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας νοείται εφεξής ο Υπουργός Ανάπτυ.
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
4. Εωσότου συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά και
πειθαρχικά συμβούλια το προσωπικό των Υπουργείων
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα.
λάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας εξακολουθεί
να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια
των συγχωνευόμενων Υπουργείων.
5. Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών των Υπουρ.
γείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας βαρύ.
νουν έως τους 31.12.2011 τους προϋπολογισμούς που
έχουν εγκριθεί για τα Υπουργεία αυτά, οι πιστώσεις
των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
6. Για τα όργανα, τις αρχές και προσωπικό του Λι.
μενικού Σώματος που ασκούν αρμοδιότητες οι οποίες
ανήκουν σύμφωνα με το παρόν στο Υπουργείο Ανάπτυ.
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχουν ανάλογη
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 127/2010.

Άρθρο 5

Μεταφέρονται: α) στον Πρωθυπουργό από το Υπουρ.
γείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια.
κυβέρνησης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προ.
σωπικού, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική
Γραμματεία Επικοινωνίας, καθώς και η εποπτεία των
νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές
(αρθρ. 2 παρ. 1 περίπτ. α υποπερίπτ. αα π.δ. 96/2010) και
του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (αρθρ. έκτο
παρ. 4 περίπτ. στ του ν. 3839/2010), β) Στο Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η Γενι.
κή Γραμματεία Νέας Γενιάς, που είχε μεταφερθεί στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το άρ.
θρο 2 παρ. 1 περίπτ. γ υποπερίπτ. γγ του π.δ. 96/2010.

Άρθρο 6

Τα υφιστάμενα στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέ.
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρεσιακά
συμβούλια υπάγονται στο Υπουργείο Διοικητικής Με.
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εωσότου
συγκροτηθούν υπηρεσιακά συμβούλια στα Υπουργεία
Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε.
κτρονικής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ