Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

Μονιμοποίηση υπαλλήλων ΙΔΑΧ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας του Σαββάτου 18/07 το οποίο αναφέρεται σε επικείμενη μονιμοποίηση υπαλλήλων ΙΔΑΧ. Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί επακριβώς σε ποιες κατηγορίες υπαλλήλων αναφέρεται. Το πλήρες άρθρο έχει ως εξής:

Μονιμοποιούνται 80.000 δημόσιοι

Αρωμα εκλογών αναδίδει ειδική ρύθμιση που κατατέθηκε χθες στο παρά πέντε στη Βουλή και αφορά περίπου 80.000 δημόσιους υπαλλήλους, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, κυρίως όμως στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Με τη ρύθμιση αυτή, που περιέχεται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, δίδεται η δυνατότητα σε χιλιάδες υπαλλήλους που υπηρετούν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμους και Κοινότητες) αλλά και σε ανεξάρτητες Αρχές να καταλάβουν θέσεις μονίμων, αρκεί να κατέχουν μέχρι σήμερα οργανική ή προσωποπαγή θέση στο Δημόσιο και να έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με τη μονιμοποίησή τους οι υπάλληλοι αυτοί εξισώνονται πλήρως με τους μόνιμους ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που περιέχονται στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.
Σημαντικότερο πλεονέκτημα για τους υπαλλήλους στη νέα ρύθμιση είναι η δυνατότητα που τους δίδεται να εξελιχθούν ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας και τα προσόντα τους στη διοικητική ιεραρχία. Ετσι προβλέπεται και γι' αυτούς βαθμολογική κλίμακα με πέντε επίπεδα (Ε, Δ, Γ, Β, Α) σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Οι υπάλληλοι με βαθμό Α αποκτούν δικαίωμα για την επιλογή τους σε θέση διευθυντή, προϊσταμένου ή γενικότερα θέσεις ευθύνης σε επίπεδο τμήματος, γραφείου και αυτοτελούς τμήματος ή γραφείου.
Επίσης, θα έχουν δικαίωμα μετάταξης ή μετακίνησης σε άλλες υπηρεσίες οι υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, με στόχο και την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση, αλλά και την πληρέστερη αξιοποίηση του προσωπικού.
Ρυθμίζεται ακόμα το σύστημα προαγωγών από βαθμό σε βαθμό αυτών των υπαλλήλων όπως ακριβώς συμβαίνει και στην κατάταξη των μονίμων.
Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι εντάσσονται στις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου που προβλέπεται για το μόνιμο προσωπικό και τους δίδεται το δικαίωμα της ένστασης ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού, δυνατότητα που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν.
Τέλος, οι υπάλληλοι που είχαν σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και δεν κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση (ιδιαίτερα έπειτα από συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου) θα καταταγούν στη βαθμολογική κλίμακα με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Στη συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσονται οι υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών που υπηρετούν με πλήρη απασχόληση και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις. Δεν θα ενταχθεί στη ρύθμιση το προσωπικό που υπηρετεί στο Δημόσιο με το καθεστώς μερικής απασχόλησης.