Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για τη σύσταση αρχηγείου του ΛΣ για τα θέματα του υπηρεσιακού συμβουλίου του ΥΘΥΝΑΛ

Άρθρο 21
Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του ΥΘΥΝΑΛ

1. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας όταν κρίνονται θέματα αδιαβάθμητου ανώτερου ή κατώτερου προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας μετέχουν, δύο αιρετοί εκπρόσωποι του ανώτερου ή δύο αιρετοί εκπρόσωποι του κατώτερου αδιαβάθμητου προσωπικού της Πλοηγικής
Υπηρεσίας, κατά περίπτωση, οι οποίοι αναδεικνύονται κατόπιν εκλογικής διαδικασίας, με τους αναπληρωτές τους, για δύο χρόνια.

Οι αιρετοί εκπρόσωποι του προαναφερόμενου προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Πλοηγικό Σταθμό.
2. Ως προς τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εκλογής των παραπάνω αιρετών εκπροσώπων εφαρμόζονται, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού, οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας το χρονοδιάγραμμα διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και τα αιρετά μέλη που θα αναδειχθούν θα ορισθούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, με θητεία που θα λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των λοιπών μελών αυτού.