Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για τη σύσταση αρχηγείου του ΛΣ για θέματα προσωπικού του ΥΘΥΝΑΛ

11. Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας (Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ.) που υπηρετεί στις Διευθύνσεις Πληροφορικής Νέων Τεχνολογιών (Δ.Π.Ν.Τ.) και Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), που μεταφέρθηκαν με το Π.Δ. 127/2010 (ΦΕΚ Β΄214) στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, διατηρεί την οργανική του θέση στο ΥΘΥΝΑΛ και παραμένει ως αποσπασμένο στις ανωτέρω Υπηρεσίες, έως τη σύσταση αντιστοίχων υπηρεσιών στο ΥΘΥΝΑΛ και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
12. Οι πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΘΥΝΑΛ που υπηρετούν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες με την έκδοση του παρόντος υπάγονται πλέον στο Αρχηγείο Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να δηλώσουν εντός έτους από την έκδοση του παρόντος, εάν επιθυμούν να διατηρήσουν την οργανικής τους θέση στο ΥΘΥΝΑΛ, για στελέχωση των κεντρικών ή περιφερειακών υπηρεσιών ή παραρτημάτων του Οίκου Ναύτου.
13. Για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετεί στις προαναφερόμενες υπηρεσίες εκδίδονται αποφάσεις αποσπάσεων.