Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

Ανακοίνωση σχετικά με το ΠΔ.50/2010 και το πολιτικό προσωπικό

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ΠΔ 50/2010, δηλώνουμε την απογοήτευσή μας όχι μόνο για την άκρως παράλογη επιλογή της Κυβέρνησης να μεταφέρει την άσκηση της ναυτιλιακής πολιτικής σε ένα υπουργείο με αμιγώς αστυνομικά καθήκοντα, αλλά και για την αποτυχία μας, ως συνδικαλιστικό σώμα, να προασπίσουμε τη συνοχή, τόσο της δημόσιας διοίκησης στον τομέα της ναυτιλίας, μέσω της εδραίωσης ενός παραγωγικού πολιτικού υπουργείου, όσο και του σώματος των πολιτικών υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Δυστυχώς, με τη δημοσίευση του Π.Δ. 50/2010, ο διαχωρισμός των Υπηρεσιών δεν έγινε με κριτήρια ορθολογικά στην κατεύθυνση μιας οργανωμένης σύγχρονης διοίκησης και κατά συνέπεια προέκυψε η υποχρεωτική μεταφορά πολιτικών υπαλλήλων σε ένα υπουργείο αστυνομικού – στρατιωτικού τύπου και ταυτόχρονα η μεταφορά ένστολου προσωπικού σε ένα Υπουργείο αμιγώς πολιτικό – οικονομικό. Επιπροσθέτως, δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ΓΓΝΠ και της ΓΓΑΝ&Ν, η τοποθέτηση του κάθε υπαλλήλου μεμονωμένα θα πρέπει να είναι εθελούσια.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οποιαδήποτε νόμιμη μετακίνηση υπαλλήλων, από δημοσιεύσεως του Π.Δ. 50/2010, δύναται να γίνει μόνο βάσει του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή μέσω της γνωστής διαδικασίας μετατάξεων, με την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης-πρόσκλησης και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα υποδοχής.
Η ανωτέρω διαδικασία προϋποθέτει τη διαπίστωση ανάγκης κάλυψης κενών οργανικών θέσεων, η οποία επί του παρόντος καθίσταται αδύνατη, καθόσον δεν έχουν θεσπιστεί οι οργανισμοί της ΓΓΝΠ και της ΓΓΝΑ&Ν. Ενώ, επισημαίνεται ότι η ανακοίνωση-πρόσκληση μετατάξεων δεν μπορεί να απευθύνεται σε υπαλλήλους συγκεκριμένων φορέων, δηλαδή στους υπαλλήλους της ΓΓΑΝ&Ν του ΥΠτΠ, αλλά οφείλει να απευθύνεται στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Για τους ανωτέρω λόγους ζητάμε από την πολιτική ηγεσία, σεβόμενη τις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων από τη διοίκηση, να δεσμευτεί στα κάτωθι:
1) Άμεση θέσπιση των οργανισμών της ΓΓΝΠ και της ΓΓΝΑ&Ν, ούτως ώστε διαπιστωθεί η ανάγκη κάλυψης κενών οργανικών θέσεων.
2) Νέα διάταξη που θα εξουσιοδοτεί τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη να εκδώσουν Κοινή Υπουργική Απόφαση μετάταξης πολιτικών υπαλλήλων, ύστερα από σχετική αίτησή τους, από τον ένα φορέα στον άλλο.

Κίνηση για τα δικαιώματα των πολιτικών υπαλλήλων