Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

Χίλια ευρώ κάθε μήνα για γραφική ύλη στον Αντιπρόεδρο του ΝΑΤ σε περίοδο ισχών αγελάδων.

Αναδημοσίευση από το http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/7e9f1cca-a50c-46ec-9b0a-ea42fedf90bf
Ημ. Δημοσίευσης : 26/02/2009 11:32

Η 50η Δ/νση Μισθών & Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διαπίστωσε ότι το ΝΑΤ κατέβαλε διάφορα ποσά σε μη δικαιούχους, για τα οποία ο βουλευτής Β΄ Πειραιά Γιάννης Διαμαντίδης ζητεί την άμεση επιστροφή τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τον Υπουργούς:
α) Οικονομίας & Οικονομικών κ. Γ. Παπαθανασίου
β)Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αν. Παπαληγούρα

Θέμα : «Έλεγχος Μισθολογικών παραβάσεων στο ΝΑΤ και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών»

Με την αριθ. Πρωτοκόλλου : οικ 90970/0050/18-4-08 Εντολή ελέγχου, οι εντεταλμένοι υπάλληλοι προέβησαν σε έλεγχο μισθοδοσίας στο ΝΑΤ, που εποπτεύεται από το ΥΕΝΑΝΠ και ακολούθως υπεβλήθη η από 20/11/08 Έκθεση ελέγχου μισθοδοσίας με αριθ. Πρωτοκόλλου : οικ 214537/0050, στην οποία μεταξύ άλλων - περιλαμβάνονται τα εξής:
Α) Καταβάλλεται σε μη δικαιούχους εκ του νόμου υπαλλήλους του ΝΑΤ επίδομα αντιστάθμισης διαχειριστικών λαθών,
Β) Στον Αντιπρόεδρο και στην Γενική διευθύντρια του ΝΑΤ καταβάλλονται πάγια σε μηνιαία βάση γραφικά έξοδα 1,000 & 750 ευρώ αντίστοιχα, κατά μη σύννομο τρόπο.
Για τα παραπάνω αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε υπαλλήλους και στελέχη του ΝΑΤ, ζητείται η επιστροφή τους και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τα πλήρη στοιχεία και η αρμόδια Δ.Ο.Υ φορολογίας εισοδήματος για τον καθένα υπάλληλο ή στέλεχος του ΝΑΤ, ώστε να ζητηθεί η έκδοση της σχετικής καταλογιστέας πράξης από τον αρμόδιο Οικονομικό Επιθεωρητή.Ε Ρ Ω Τ Ω Ν Τ Α Ι
Οι συναρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί

1. Μετά την κοινοποίηση της προαναφερόμενης έκθεσης ελέγχου της 50ης Δ/νσης Μισθών & Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διεκόπη από το ΝΑΤ η μηνιαία καταβολή σε μη δικαιούχους των σχετικών ποσών;
2. Έγινε από τους υπόχρεους οφειλέτες η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών - και αν όχι, γιατί, και σε τι μέτρα προτίθεται να προχωρήσει η Κυβέρνηση για την διαφύλαξη των συμφερόντων του Κράτους και την είσπραξη των οφειλομένων ποσών;


Ο Ερωτών Βουλευτής

Διαμαντίδης Ιωάννης