Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤ

Αναδημοσίευση από το http://www.piraeusnews.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤ

19.03.09
Eρώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκηση Αποκέντρωσης, Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και Δικαιοσύνης σε ότι αφορά στην «Προκήρυξη-πρόσκληση για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ)» κατέθεσε ο Γιάννης Διαμαντίδης βουλευτής ΠΑΣΟΚ Β’Πειραιά. Πιο συγκεκριμένα η ερώτηση έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδόθηκε στις 28-11-08 με Αρ. Πρωτ.173938 και δημοσιεύθηκε στον Ημερήσιο Τύπο, προκηρύχθηκε η πλήρωση μιας θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΑΤ.
Στην παρ.3 της εν λόγω ΚΥΑ - μεταξύ άλλων - γίνεται αναφορά στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30, του ν.3731/2008, (ΦΕΚ 263 Α΄ 23-12-2008), που ορίζουν, ότι δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης, υπάλληλος του οποίου το υπολειπόμενο διάστημα για αυτοδίκαιη αποχώρηση από την υπηρεσία, είναι μικρότερο από 2 έτη, με εξαίρεση τους ήδη υπηρετούντες.
Δηλαδή, παρότι η απόφαση αυτή των Υπουργών συνετάχθη ένα μήνα πριν τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της παραπάνω διάταξης, που περιλαμβάνεται στο ν.3731/08, γίνεται ρητή και συγκεκριμένη μνεία σ’ αυτήν. Προκαλούνται εύλογα λοιπόν πολλά ερωτηματικά για το αδιάβλητο αυτής της προκήρυξης, αλλά και για την εγκυρότητά της σε περίπτωση ένστασης – προσφυγής κατά του τυπικού αυτού κι ενδεχομένως ουσιαστικού ελαττώματος, εξ αιτίας του οποίου μπορεί ν’ αποκλείεται ή να ευνοείται συγκεκριμένος υποψήφιος, τη στιγμή μάλιστα που σε παρόμοια σχεδόν ΚΥΑ, με μεταγενέστερη ημερομηνία εκδόσεως ή υπογραφής 3-12-08 με Αρ. Πρωτ. 29283, προκηρύσσεται επίσης η θέση Γεν. Διευθυντή στον Οίκο του Ναύτου, χωρίς να γίνεται αναφορά στον αποκλεισμού των υποψηφίων που έχουν υπολειπόμενο διάστημα για αυτοδίκαιη αποχώρηση από την υπηρεσία μικρότερο των 2 ετών, με εξαίρεση τους ήδη υπηρετούντες προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης.
Ερωτώνται
Οι συναρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί

1.Γιατί δεν συμπεριελήφθη και στην επόμενη ΚΥΑ των Υπουργών Ναυτιλίας και Εσωτερικών, ο όρος – προϋπόθεση που προβλέπεται από την παρ. 5, του άρθρου 30, του ν.3731/2008, για τον αποκλεισμό ή την αποδοχή αιτήσεων για τη θέση του προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης, υποψηφίων που ήδη υπηρετούν σε παρόμοια θέση ή έχουν διάστημα μικρότερο της διετίας μέχρι της εκ του νόμου συνταξιοδότησής τους ;
2.Αποτελεί συνήθη πρακτική της Διοίκησης η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων που περιλαμβάνουν διατάξεις νόμων με έναρξη ισχύος μεταγενέστερη της υπογραφής ή έκδοσης των αποφάσεων ;
3.Η συγκεκριμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας με Αρ. Πρωτ. 173938 και ημερομηνία έκδοσης 28-11-08 είναι άκυρη ή ακυρώσιμη εκ του λόγου ότι αναφέρεται σε διάταξη νόμου που είναι μεταγενέστερη ;
4.Αν ναι, σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ;»